Untitled Document

Historia


Budynek nyskiego Hospicjum
Budynek nyskiego Hospicjum

Co to znaczy "hospicjum"? Hospitium (z łaciny) to gościna, gościnność, przyjęcie kogoś - zwłaszcza podróżnego - pod swój dach. Dlatego mianem hospicjum okre-ślano w dawnych wiekach miejsce schronie-nia, bezpieczny azyl dla podróżujących. Z bie-giem czasu nazwa ta przylgnęła do domów opieki, schronisk, szpitali - stąd też wspólne dla języków europejskich słowo "hospital".
Dzisiaj nazwa "hospicjum" zarezerwowana jest dla domów opieki o specjalnym charakterze. W hospicjum schronienie i pomoc znajdują osoby dotknięte nieuleczalnymi chorobami wyniszczającymi, zwłaszcza nowotworowymi: chorzy, co do których ciągle jeszcze - w dwudziestym pierwszym wieku ! - utrzymuje się opinia, że dla nich "nic się już nie da zrobić"; oni już "tylko" mają umrzeć, i dlatego miejsce opieki nad nimi - hospicjum - bywa określane jako "umieralnia". Chcielibyśmy, aby słowo "umieralnia" - niesprawiedliwe, bezduszne i bezkrytycznie powtarzane przez ludzi Ľle poinformowanych - zostało ostatecznie wykreślone z zasobu słów używanych dzisiaj, w dwudziestym pierwszym wieku, w dobie poszanowania praw człowieka. Dlatego zapraszamy na naszą stronę.

Hospicjum nyskie rozpoczęło swoją działalność w dniu 7 kwietnia 1994 roku, jako część nyskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Od 5 stycznia 2001 roku Hospicjum w Nysie stanowiło odrębną jednostkę jako Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej, powołany i prowadzony przez Nyskie Stowarzyszenie Hospicyjne Auxilium. Od czerwca 2008 roku Hospicjum i Stowarzyszenie tworzą jeden organizm prawno-administracyjny, pod wspólną nazwą "Stowarzyszenie Auxilium Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie.

Według założeń z 1994 roku, Hospicjum miało zostać utworzone jako oddział nyskiego ZOZ-u, chociaż usytuowany w osobnym obiekcie w odległej części miasta. Miało mieć charakter stacjonarny, nie odżegnując się jednak od świadczenia opieki domowej. Tak się też i stało: powstającemu Hospicjum przydzielono parter wysłu-żonej willi z lat dwudziestych XX-go wieku oraz - dla celów opieki domowej - solidnie wyeksploatowany samochód osobowy. Hospicjum zostało oficjalnie otwarte i poświęcone w dniu 7 kwietnia 1994 roku.

W takim budynku zaczynaliśmy w 1994 r.
W takim budynku zaczynaliśmy w 1994 r.

Ówczesna ściana zachodnia
Ówczesna ściana zachodnia
Przez pierwszych sześć i pół roku, tzn. do końca roku 2000, Hospicjum działałojako część nyskiego Szpitala: miało pięć łóżek stacjonarnych, a zasięgiem opieki do-mowej znacznie przekraczało teren powiatu. Nadszedł jednak trudny czas schyłku lat 90 tych, czas narastających braków w służbie zdrowia i czas różnego rodzaju przeksz-tałceń organizacyjnych, w poszukiwaniu lepszych i mniej kosztownych sposobów funkcjonowania. Koniec końców w rok 2001 Hospicjum wkroczyło jako zakład samo-dzielny, ufundowany na strukturze Stowarzyszenia, które stwarza dla Hospicjum pod-stawę organizacyjno-prawną oraz dba, by nie zabrakło środków w trudnej codzienno-ści.

Z tą chwilą rozpoczął się dla Hospicjum zdecydowanie nowy czas: czas wystę-powania przez Stowarzyszenie w roli gospodarza użytkowanego obiektu, m.in. dzięki pomocy Starostwa, które umożliwiło Stowarzyszeniu nabycie domu i posesji na pre-ferencyjnych, niezwykle dogodnych warunkach; czas samodzielnego gospodarowania skromnymi, ale własnymi środkami materialnymi; czas pozyskiwania sponsorów na przeprowadzane stopniowo remonty i adaptacje budynku, najpierw wewnątrz, a z bie-giem lat także i na zewnątrz; czas wyposażania Hospicjum w coraz lepszy sprzęt, włącznie z tak bardzo potrzebną windą,a wreszcie czas dwuetapowej rozbudowy domu,by można było przyjmować już nie pięciu, lecz dwunastu, a nawet piętnastu pacjen-tów stacjonarnych. Czas niezakłóconej realizacji hospicyjnego etosu "bycia dla umie-rających".

Winda, realizacja wieloletnich marzeń, 2006
Winda, realizacja wieloletnich marzeń, 2006

Obecna bryła budynku, po drugim etapie rozbudowy 2010-2011
Obecna bryła budynku, po drugim etapie rozbudowy 2010-2011

Obecnie, ponad 20 lat od momentu swego zaistnienia, Hospicjum Nyskie w nie-wielkim już tylko stopniu przypomina ten obiekt, w którym w 1994 roku zaczynaliś-my. Dom, od 31 grudnia 2002 r. stanowiący własność Stowarzyszenia, był poddawany w kolejnych latach remontom i adaptacjom, od dachu po piwnice. Dzięki temu z roku na rok coraz lepiej spełniał wymogi stawiane placówkom służby zdrowia, jednocze-śnie nie tracąc swego willowo-rodzinnego charakteru; tym zresztą nasze Hospicjum się chlubi, iż mniej jest podobne do szpitala, a zdecydowanie bardziej do "normalne-go" domu - domu, który może zastąpić umierającemu człowiekowi jego własny dom.

Już sam wygląd zewnętrzny budynku nastraja pozytywnie: nie ma już śladu po poprzedniej mrocznej beznadziei spękanego i odpadającego tynku, potłuczonych da-chówek i błotnistych kałuż wokół domu. Widać za to, że jest to miejsce zadbane, upo-rządkowane i bezpieczne,gdzie człowieka i jego sprawy traktuje się z powagą i szacun-kiem.

Nowa Poradnia i Hospicjum Domowe
Nowa Poradnia i Hospicjum Domowe

Nowe sale Chorych
Nowe sale Chorych

Ale i wnętrze jest obecnie - jak mówią osoby, które tu bywały w latach 90-tych - "nie do poznania": nie tylko spełnia w dużej mierze wyśrubowane standardy Ministerstwa Zdrowia, NFZ i Sanepidu, ale jest też estetyczne i zachęcające. Środków na to, jak wiadomo, bynajmniej nie zapewnia kontrakt z NFZ-em; o środki na remonty i adaptacje wytrwale zabiega Stowarzyszenie, wykorzystując narzędzia przewidzia-ne w statucie: zbiórki publiczne, koncerty charytatywne, aukcje dzieł sztuki.

Walny udział w pozyskiwaniu środków dla Hospicjum mają duszpasterze wielu parafii Opolszczyzny, którzy przez sze-reg lat zgadzali się na przeprowadzanie przed ich kościołami zbiórek do puszek hospicyjnych. Od roku 2004 Stowarzy-szenie, jako Organizacja Pożytku Publi-cznego, otrzymuje od społeczeństwa is-totną pomoc na zasadzie "jednego procenta".

Kaplica domowa w rozbudowanym Hospicjum
Kaplica domowa w rozbudowanym Hospicjum

Święty Patron Nyskiego Hospicjum
Święty Patron Nyskiego Hospicjum

W kwietniu 2004 roku, podczas obcho-dów swego dziesięciolecia, Hospicjum otrzymało imię Św. Arnolda Janssena - założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego czyli Księży Werbistów (który kilkanaś-cie razy odwiedzał Nysę). Natomiast w kwietniu 2014 roku miał miejsce uroczysty obchód dwudziesto-lecia Hospicjum, z udziałem przedsta-wicieli kilku ważnych ośrodków hospi-cyjnych z całej Polski (krótka relacja z tego święta - w "Archiwum" naszej strony).

 

 Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie Sprawozdania

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone